Image

 ลำดับ  รายการ                 
 1  มอก. 9001-2552 ระบบบริหารคุณภาพ : ข้อกำหนด   Click Here!                              
 2  มอก. 9000-2550 ระบบบริหารคุณภาพ : หลักการพื้นฐานและคำศัพท์    Click Here!   
 3  มอก. 9004-2553 การบริหารงานเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กรโดยใช้แนวทางการบริหารงานคุณภาพ  Click Here!
 4   มอก. 190011-2556 แนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ  Click Here!
 5  มอก . 10006-2555 ระบบบริหารคุณภาพ - แนวทางการบริหารงานคุณภาพสำหรับโครงการ  Click Here!
 6  มอก. 10014-2551 : การบริหารคุรภาพ : แนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ในทางการเงินและทางเศรษฐกิจ  Click Here!
 7   มอก. 14001-2548 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม : ข้อกำหนดและข้อแนะนำในการใช้  Click Here!
 8   มอก. 18004-2544 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับหลักการ ระบบและเทคนิคทางปฏบัติ  Click Here!
 9  มอก. 18012-2548 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย : แนวทางการกำหนดความสามารถของผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  Click Here!
 10  มอก. 22301-2556 ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ-ข้อกำหนด  Click Here!
 11  มอก. 26000-2553 แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม  Click Here!
 12   มอก. 27001-2556 เทคโนโลยีสารสนเทศ - เทคนิคความมั่นคงปลอดภัย - ข้อกำหนดระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  Click Here!
 13  มอก. 31000-2555 หลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง  Click Here!
 14  มอก. 9999 เล่ม 1-2556 แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม  Click Here!

e