slider 1

วัตถุประสงค์คุณภาพ/ Quality Objective (RE-MR-02)

  • เป้าหมายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008
  • พนักงานทุกท่านต้องเข้าใจ และอธิบายเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้ 
  • แผนปฏิบัติการ ต้องถูกกำหนดขึ้นเพื่อทำให้มั่นใจว่าจะมีการดำเนินงานที่ทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
  • Click here
  • 1362356298 o